Mar 22, 2021

Kannu Hodiyaka lyrics in Kannada

 Kannu Hodiyaka lyrics in Kannada

  • ಹಾಡು: ಕಣ್ಣು ಹೊಡಿಯಕ
  • ಚಿತ್ರ: ರಾಬರ್ಟ್ (೨೦೨೧)
  • ನಿರ್ದೇಶಕ: ತರುಣ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುಧೀರ್
  • ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಉಮಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ
  • ಸಂಗೀತ: ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯಕಣ್ಣು ಹೊಡಿಯಾಕ
ಮೊನ್ನೆ ಕಲತೀನಿ
ನೀನ ಹೇಳಲೇ ಮಗನ

ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ?
ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ?

ಬೆಲ್ಲ ಕಡಿಯಾಕ
ನಿನ್ನೆ ಕಲತ್ಯಾನಿ
ಗಲ್ಲ ಚಾಚಲೇ ಮಗನ

ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ?
ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ?

ಭಾಳ ಲವ್ ಮಾಡೆನಿ
ಹೆಂಗಾರ ತಡಕಳ್ಳಿ?
ಹೇಳದೆ ನಾ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ?

ನೂರು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು
ಫಿಫ್ಟಿ ನಿನಗಿರಲಿ
ಇನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನನಗಿರಲಿ
ಜರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಐತಿ
ರೊಟ್ಟಿ ಜಾರಿ ತುಪ್ಪಕ ಬೀಳಲಿ

ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ?
ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ?

ಸಿರಿಸಿರಿ ಮಂದಾರ
ನನ ಮುಡಿಯಲಿ ಇದುಬಾರ
ನಿಂತು ದೂರ
ನಗಬ್ಯಾಡ ನನ ನೋಡಿ

ಸರಸರ ಸರದಾರ
ತುಟಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಡಿಬಾರಾ
ಯಾಕ ಕೊಲುತಿ
ಸವಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ತಡಮಾಡಿ

ಆಗದಿ ಜಲ್ದಿ.. ಚಳಿಗಾಲ ಬರಲಿ..
ನಿನ್ನುಸಿರಿನ.. ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಸಿಗಲಿ..
ಹಿಡದ ತಬಕೊಂತೀನಿ
ಪಬ್ಲಿಕ್ ನ್ಯಾಗ ಆಗಿದ್ ಆಗ್ಲಿ

ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ?
ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ?

ಸುಮ್ಮಕ ಇರವೊಲ್ಲೇ
ಸರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಉಣಒಲ್ಲೆ
ಹುಚ್ಚು ಹಿಡದು
ಅಗೆತಿ ಶತಮಾನ

ವಿಲಿವಿಲಿ ವದ್ದಾಟ
ತಲೆ ದಿಂಬಿಗೆ ಮುದ್ದಾಟ
ನನ್ನ ಮ್ಯಾಲ
ಬೆಡ್ ಶೀಟಿಗು ಅನುಮಾನ

ಒಂಟಿತನಕ ಶತಿಬ್ಯಾನಿ ಬರಲಿ
ಈ ವಿರಹಕ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿ
ಜಲ್ದಿ ಹೇಳಲಾ ಮಗನ
ಬ್ಯಾಗೆತಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ?

ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ?
ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ?

@@@@@@@@@@@@@@


Feb 13, 2021

Sri Runa Mukti Ganesha Stotram (Shukracharya Kritam) | ಶ್ರೀ ಋಣಮುಕ್ತಿ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೃತಂ)


Sri Runa Mukti Ganesha Stotram (Shukracharya Kritam) | ಶ್ರೀ ಋಣಮುಕ್ತಿ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೃತಂ)

Kannadasonglyrics.xyz

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಋಣಮೋಚನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಭಗವಾನ್ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಋಷಿಃ, ಋಣಮೋಚನ ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ, ಮಮ ಋಣಮೋಚನಾರ್ತೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಭಗವಾನ್ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ,
ಋಣಮೋಚನಗಣಪತಿ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಿ,
ಮಮ ಋಣಮೋಚನಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ ಅಂಜಲೌ |

ಸ್ತೋತ್ರಂ –
ಓಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ದೇವದೇವೇಶಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಮಹಾಬಲಮ್ |
ಷಡಕ್ಷರಂ ಕೃಪಾಸಿನ್ಧುಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ || ೧ ||

ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ದೇವಂ ಮಹಾಸತ್ತ್ವಂ ಮಹಾಬಲಮ್ |
ಮಹಾವಿಘ್ನಹರಂ ಸೌಮ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ || ೨ ||

ಏಕಾಕ್ಷರಂ ಏಕದನ್ತಂ ಏಕಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಮ್ |
ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಂ ಚ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ || ೩ ||

ಶುಕ್ಲಾಂಬರಂ ಶುಕ್ಲವರ್ಣಂ ಶುಕ್ಲಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಮ್ |
ಸರ್ವಶುಕ್ಲಮಯಂ ದೇವಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ || ೪ ||

ರಕ್ತಾಂಬರಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ರಕ್ತಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಮ್ |
ರಕ್ತಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜ್ಯಮಾನಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ || ೫ ||

ಕೃಷ್ಣಾಂಬರಂ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ಕೃಷ್ಣಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಮ್ |
ಕೃಷ್ಣಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜ್ಯಮಾನಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ || ೬ ||

ಪೀತಾಂಬರಂ ಪೀತವರ್ಣಂ ಪೀತಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಮ್ |
ಪೀತಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜ್ಯಮಾನಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ || ೭ ||

ನೀಲಾಂಬರಂ ನೀಲವರ್ಣಂ ನೀಲಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಮ್ |
ನೀಲಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜ್ಯಮಾನಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ || ೮ ||

ಧೂಮ್ರಾಂಬರಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಂ ಧೂಮ್ರಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಮ್ |
ಧೂಮ್ರಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜ್ಯಮಾನಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ || ೯ ||

ಸರ್ವಾಂಬರಂ ಸರ್ವವರ್ಣಂ ಸರ್ವಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಮ್ |
ಸರ್ವಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜ್ಯಮಾನಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ || ೧೦ ||

ಭದ್ರಜಾತಂ ಚ ರೂಪಂ ಚ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಂ ಶುಭಮ್ |
ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರಂ ದೇವಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ || ೧೧ ||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ –
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಋಣಹರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲೇ ಸುಧೀ ನರಃ |
ಷಣ್ಮಾಸಾಭ್ಯನ್ತರೇ ಚೈವ ಋಣಚ್ಛೇದೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೧೨ ||

Sri Ekadanta stotram |ಶ್ರೀ ಏಕದನ್ತ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Sri Ekadanta Stotram |ಶ್ರೀ ಏಕದನ್ತ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಮದಾಸುರಂ ಸುಶಾನ್ತಂ ವೈ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಷ್ಣುಮುಖಾಃ ಸುರಾಃ |
ಭೃಗ್ವಾದಯಶ್ಚ ಮುನಯ ಏಕದನ್ತಂ ಸಮಾಯಯುಃ || ೧ ||

ಪ್ರಣಮ್ಯ ತಂ ಪ್ರಪೂಜ್ಯಾದೌ ಪುನಸ್ತಂ ನೇಮುರಾದರಾತ್ |
ತುಷ್ಟುವುರ್ಹರ್ಷಸಮ್ಯುಕ್ತಾ ಏಕದನ್ತಂ ಗಣೇಶ್ವರಮ್ || ೨ ||

ದೇವರ್ಷಯ ಊಚುಃ
ಸದಾತ್ಮರೂಪಂ ಸಕಲಾದಿಭೂತ
-ಮಮಾಯಿನಂ ಸೋಽಹಮಚಿನ್ತ್ಯಬೋಧಮ್ |
ಅನಾದಿಮಧ್ಯಾನ್ತವಿಹೀನಮೇಕಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೩ ||

ಅನನ್ತಚಿದ್ರೂಪಮಯಂ ಗಣೇಶಂ
ಹ್ಯಭೇದಭೇದಾದಿವಿಹೀನಮಾದ್ಯಮ್ |
ಹೃದಿ ಪ್ರಕಾಶಸ್ಯ ಧರಂ ಸ್ವಧೀಸ್ಥಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೪ ||

ವಿಶ್ವಾದಿಭೂತಂ ಹೃದಿ ಯೋಗಿನಾಂ ವೈ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರೂಪೇಣ ವಿಭಾನ್ತಮೇಕಮ್ |
ಸದಾ ನಿರಾಲಮ್ಬ-ಸಮಾಧಿಗಮ್ಯಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೫ ||

ಸ್ವಬಿಮ್ಬಭಾವೇನ ವಿಲಾಸಯುಕ್ತಂ
ಬಿನ್ದುಸ್ವರೂಪಾ ರಚಿತಾ ಸ್ವಮಾಯಾ |
ತಸ್ಯಾಂ ಸ್ವವೀರ್ಯಂ ಪ್ರದದಾತಿ ಯೋ ವೈ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೬ ||

ತ್ವದೀಯ-ವೀರ್ಯೇಣ ಸಮಸ್ತಭೂತಾ
ಮಾಯಾ ತಯಾ ಸಂರಚಿತಂ ಚ ವಿಶ್ವಮ್ |
ನಾದಾತ್ಮಕಂ ಹ್ಯಾತ್ಮತಯಾ ಪ್ರತೀತಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೭ ||

ತ್ವದೀಯ-ಸತ್ತಾಧರಮೇಕದನ್ತಂ
ಗಣೇಶಮೇಕಂ ತ್ರಯಬೋಧಿತಾರಮ್ |
ಸೇವನ್ತ ಆಪೂರ್ಯಮಜಂ ತ್ರಿಸಂಸ್ಥಾ-
ಸ್ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೮ ||

ತತಸ್ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತ ಏವ ನಾದ-
ಸ್ತೇನೇದಮೇವಂ ರಚಿತಂ ಜಗದ್ವೈ |
ಆನನ್ದರೂಪಂ ಸಮಭಾವಸಂಸ್ಥಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೯ ||

ತದೇವ ವಿಶ್ವಂ ಕೃಪಯಾ ತವೈವ
ಸಮ್ಭೂತಮಾದ್ಯಂ ತಮಸಾ ವಿಭಾತಮ್ |
ಅನೇಕರೂಪಂ ಹ್ಯಜಮೇಕಭೂತಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೦ ||

ತತಸ್ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತಮೇವ ತೇನ
ಸೃಷ್ಟಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಜಗದೇಕಸಂಸ್ಥಮ್ |
ಸತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಶ್ವೇತಮನನ್ತಮಾದ್ಯಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೧ ||

ತದೇವ ಸ್ವಪ್ನಂ ತಪಸಾ ಗಣೇಶಂ
ಸಂಸಿದ್ಧಿರೂಪಂ ವಿವಿಧಂ ಬಭೂವ |
ಸದೇಕರೂಪಂ ಕೃಪಯಾ ತವಾಽಪಿ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೨ ||

ಸಮ್ಪ್ರೇರಿತಂ ತಚ್ಚ ತ್ವಯಾ ಹೃದಿಸ್ಥಂ
ತಥಾ ಸುದೃಷ್ಟಂ ಜಗದಂಶರೂಪಮ್ |
ತೇನೈವ ಜಾಗ್ರನ್ಮಯಮಪ್ರಮೇಯಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೩ ||

ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವರೂಪಂ ರಜಸಾ ವಿಭಾತಂ
ವಿಲೋಕಿತಂ ತತ್ಕೃಪಯಾ ತಥೈವ |
ತದಾ ವಿಭಿನ್ನಂ ಭವದೇಕರೂಪಂ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೪ ||

ಏವಂ ಚ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವಭಾವಾ-
ತ್ತದನ್ತರೇ ತ್ವಂ ಚ ವಿಭಾಸಿ ನಿತ್ಯಮ್ |
ಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾತಾ ಗಣನಾಥ ಏಕ-
ಸ್ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೫ ||

ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಭಾನ್ತಿ ಗ್ರಹಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ
ನಕ್ಷತ್ರರೂಪಾಣಿ ವಿಭಾನ್ತಿ ಖೇ ವೈ |
ಆಧಾರಹೀನಾನಿ ತ್ವಯಾ ಧೃತಾನಿ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೬ ||

ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರೋ ವಿಧಾತಾ
ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಪಾಲಕ ಏವ ವಿಷ್ಣುಃ |
ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಸಂಹರಕೋ ಹರೋಽಪಿ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೭ ||

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಭೂರ್ಜಲಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಾ
ಯದಾಜ್ಞಯಾಽಪಃ ಪ್ರವಹನ್ತಿ ನದ್ಯಃ |
ಸೀಮಾಂ ಸದಾ ರಕ್ಷತಿ ವೈ ಸಮುದ್ರ-
ಸ್ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೮ ||

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ದೇವಗಣೋ ದಿವಿಸ್ಥೋ
ದದಾತಿ ವೈ ಕರ್ಮಫಲಾನಿ ನಿತ್ಯಮ್ |
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಶೈಲಗಣೋಽಚಲೋ ವೈ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೯ ||

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಶೇಷ ಇಲಾಧರೋ ವೈ
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಮೋಹಕರಶ್ಚ ಕಾಮಃ |
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಕಾಲಧರೋಽರ್ಯಮಾ ಚ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೨೦ ||

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ವಾತಿ ವಿಭಾತಿ ವಾಯು-
ರ್ಯದಾಜ್ಞಯಾಽಗ್ನಿರ್ಜಠರಾದಿಸಂಸ್ಥಃ |
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ವೈ ಸಚರಾಽಚರಂ ಚ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೨೧ ||

ಸರ್ವಾನ್ತರೇ ಸಂಸ್ಥಿತಮೇಕಗೂಢಂ
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ |
ಅನನ್ತರೂಪಂ ಹೃದಿ ಬೋಧಕಂ ವೈ
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೨೨ ||

ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಯೋಗಬಲೇನ ಸಾಧ್ಯಂ
ಕುರ್ವನ್ತಿ ತಂ ಕಃ ಸ್ತವನೇನ ಸ್ತೌತಿ |
ಅತಃ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಸುಸಿದ್ಧಿದೋಽಸ್ತು
ತಮೇಕದನ್ತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೨೩ ||

ಗೃತ್ಸಮದ ಉವಾಚ –
ಏವಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ಚ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದೇವಾಃ ಸಮುನಯಶ್ಚ ವೈ |
ತೂಷ್ಣೀಂ ಭಾವಂ ಪ್ರಪದ್ಯೈವ ನನೃತುರ್ಹರ್ಷಸಮ್ಯುತಾಃ || ೨೪ ||

ಸ ತಾನುವಾಚ ಪ್ರೀತಾತ್ಮಾ ಹ್ಯೇಕದನ್ತಃ ಸ್ತವೇನ ವೈ |
ಜಗಾದ ತಾನ್ಮಹಾಭಾಗಾನ್ದೇವರ್ಷೀನ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || ೨೫ ||

ಏಕದನ್ತ ಉವಾಚ –
ಪ್ರಸನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಚ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಸುರಾಃ ಸರ್ಷಿಗಣಾಃ ಕಿಲ |
ಶೃಣು ತ್ವಂ ವರದೋಽಹಂ ವೋ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಮನಸೀಪ್ಸಿತಮ್ || ೨೬ ||

ಭವತ್ಕೃತಂ ಮದೀಯಂ ವೈ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರೀತಿಪ್ರದಂ ಮಮ |
ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸನ್ದೇಹಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೨೭ ||

ಯಂ ಯಮಿಚ್ಛತಿ ತಂ ತಂ ವೈ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠತಃ |
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಧನಧಾನ್ಯಕಮ್ || ೨೮ ||

ಗಜಾಶ್ವಾದಿಕಮತ್ಯನ್ತಂ ರಾಜ್ಯಭೋಗಂ ಲಭೇದ್ಧ್ರುವಮ್ |
ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ಯೋಗಂ ವೈ ಲಭತೇ ಶಾನ್ತಿದಾಯಕಮ್ || ೨೯ ||

ಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಾದೀನಿ ರಾಜ್ಯಬನ್ಧಾದಿಕಂ ಚ ಯತ್ |
ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ನೃಣಾಂ ಭವೇಚ್ಚ ಬನ್ಧಹೀನತಾ || ೩೦ ||

ಏಕವಿಂಶತಿವಾರಂ ಚ ಶ್ಲೋಕಾಂಶ್ಚೈವೈಕವಿಂಶತಿಮ್ |
ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಮೇವಂ ಚ ದಿನಾನಿ ತ್ವೇಕವಿಂಶತಿಮ್ || ೩೧ ||

ನ ತಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಂ ಕಿಞ್ಚಿತ್ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವೈ ಭವೇತ್ |
ಅಸಾಧ್ಯಂ ಸಾಧಯೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೩೨ ||

ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪಠತೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ಸ ವೈ ನರಃ |
ತಸ್ಯ ದರ್ಶನತಃ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಃ ಪೂತಾ ಭವನ್ತಿ ವೈ || ೩೩ ||

ಏವಂ ತಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾ ದೇವತರ್ಷಯಃ |
ಊಚುಃ ಕರಪುಟಾಃ ಸರ್ವೇ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾ ಗಜಾನನಮ್ || ೩೪ ||

ಇತೀ ಶ್ರೀ ಏಕದನ್ತಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||


@@@@@@@@@@@@@@

Dec 5, 2020

Pataki Poriyo Lyrics in Kannada

            Pataki Poriyo Lyrics in Kannada

ಹೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಿಟ್ಟಿಕ್ಲಾಡಿ 

ಮಿಟ್ಟುಕು ತೈಥೆ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ 

ಟಚ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಬೈಕೊಬೆಡಿ 

ಸ್ವಾರಿ ಸ್ವಾರಿ

ಆ ಲಲ್ಲಾಲ್ ಲಲ್ಲಾ ದೇಸಿ ಬೀಡಿ 

ನಿನ್ ಅಂಧ ಕಣ್ಣಲೇ ಸೇದಿ 

ಮರೆತೆ ಹೊಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದಾರಿ ದಾರಿ 


ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚುಟ್ಟಿಯೊ 

ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಾ ಲೂಟಿಯೊ 

ಈ ನಕ್ರಾ ಬಿಟ್ಟಾಕು 

ನನ್ನ ಸುತ್ತಾ ಸುತ್ತಾಕ್ಕು 


ಪಟ್ಟಾಕಿ ಪೊರಿಯೊ 

ನಾಟಿ ನಾಟಿ ಚೋರಿಯೊ 

ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕೋವಿಯೊ 

ನೋಡಿ ಆದೆ ಪೋಲಿಯೊ


ಹೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಿಟ್ಟಿಕ್ಲಾಡಿ 

ಮಿಟ್ಟುಕು ತೈಥೆ ನಿನ್ನಾ ಬಾಡಿ 

ಟಚ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಬೈಕೊಬೇಡಿ ಸ್ವಾರಿ ಸ್ವಾರಿ


ಹೇ ಚಂದ್ರನ್ನನೆ ಕೇಳು 

ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವೆ 

ನಿನ್ನ ಕಿಕ್ಕು ಸಾಕು 

ಇನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಸೋಡಾ ಬಿಡುವೆ 


ಓ ಹೋ ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಳಾಬೆಕು 

ಇಷ್ಟು ಜನರ ನಡುವೆ 

ನನ್ನ ಹುಡಿಕೊಂಡು 

ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕಾ ಬರುವೆ 


ಬರುವೆ ಕನಸಲ್ಲಿಯು 

ನಿನ್ನ ಮನಸಲ್ಲಿಯು 

ಊರೆಲ್ಲಾ ಉರ್ಕೊಲ್ಲೊ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲೆ 

ಬಾರ್ಕೊಲ್ಲೊ ಸ್ಟೋರಿಯು


ಪಟ್ಟಾಕಿ ಪೊರಿಯೊ 

ನಾಟೀ ನಾಟಿ ಚೋರಿಯೊ 

ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕೋವಿಯೊ 

ನೋಡಿ ಆದೇ ಪೋಲಿಯೊ 


ಚೋರಿ ಚೋರಿ ಹೈ 

ಬಾ ಚಕ್ಕೋರಿ ಹೈ 

ಬೇಡಾ ಬೇಡಾ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಳಬೆಡಾ 

ತುಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಬೇಡಾ 

ಮುತ್ತಿಡ ಬೆಡವೆ 

ನಮ್ಮಾ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಜಾಡ್ಸಿವೋದ್ದು 

ನೀ ಅವನಾ ಮೆಲೆ ಬಿದ್ದು

ಮುದ್ದಾಡ ಬೇಡವೆ 

ಮೈಗೆ ಮೈಯಿ ಗುದ್ದಿ 

ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡೊ ಟಪ್ಪೋರಿಯೊ 

ಪಟಕಿ ಪೊರಿಯೊ 

ನಾಟಿ ನಾಟಿ ಚೋರಿಯೊ 

ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕೋವಿಯೊ 

ನೋಡಿ ಆದೆ ಪೋಲಿಯೊ

@@@@@@@@@@@@@@
Tags:

kichha Sudeepakotigobba 3 songspataki poriyo lyricspataki poriyo lyrics in kannadaPataki poriyo songpataki poriyo sonh mp3


Nov 30, 2020

Baare Baare Songs Lyrics | Naagarhaavu Music

 Baare Baare Songs Lyrics | Naagarhaavu Movie

Baare Baare Songs Lyrics | Naagarhaavu Movie


Lyrics of Baare Baare song

ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಚೆಂದದ ಚೆಲುವಿನ ತಾರೆ
ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಒಲವಿನ ಚಿಲುಮೆಯ ತಾರೆ

ಕಣ್ಣಿನ ಸನ್ನೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಮರೆಯಲಾರೆ .
ಚೆಂದುಟಿ ಮೇಲಿನ ಹೂ ನಗೆ ಮರೆಯಲಾರೆ
ಕಣ್ಣಿನ ಸನ್ನೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಮರೆಯಲಾರೆ .


ಚೆಂದುಟಿ ಮೇಲಿನ ಹೂ ನಗೆ ಮರೆಯಲಾರೆ
ಅಂದದ ಹೆಣ್ಣಿನ ನಾಚಿಕೆ ಮರೆಯಲಾರೆ
ಮೌನ ಗೌರಿಯ ಮೋಹದಾ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ .


ಬಾರೆ ಬಾ ರೆ ಚೆಂದದ ಚೆಲುವಿನ ತಾರೆ
ಒಲವಿನ ಚಿಲುಮೆಯ ತಾರೆ

ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಚೆಂದದ ಚೆಲುವಿನ ತಾರೆ
ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಒಲವಿನ ಚಿಲುಮೆಯ ತಾರೆ

ಕೈ ಬಳೆ ನಾದದ ಗುಂಗನು ಅಳಿಸಲಾರೆ,
ಮೈಮನ ಸೋಲುವ ಮತ್ತನು ಮರೆಯಲಾರೆ,
ಕೈ ಬಳೆ ನಾದದ ಗುಂಗನು ಅಳಿಸಲಾರೆ,


ಮೈಮನ ಸೋಲುವ ಮತ್ತನು ಮರೆಯಲಾರೆ,
ರೂಪಸಿ,ರಂಭೆಯ,ಸಂಗವ ತೊರೆಯಲಾರೆ,
ಮೌನ ಗೌರಿಯ ಮೋಹದಾ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ
ಬಾರೆ ಬಾ….ರೆ…..ಚೆಂದದ ಚೆಲುವಿನ ತಾ…….ರೆ…..
ಒಲವಿನ ಚಿಲುಮೆಯ ತಾರೆ……

@@@@@@@@@@@@@


Karabu Song Lyrics - Kannada

 

Karabu Song Lyrics - Kannada

ಕರಬು ಬಾಸು ಕರಬು 

kannadasonglyrics

ಸುಮ್ನೆ ಒಡೊಗು ನಿಲ್ಲ ಬೇಡಾ ಓಡೋಗೆ ಓಡೊಗು ಕರಬು ಬಾಸು ಕರಬು 

ಸುಮ್ನೆ ಒಡೊಗು ನಿಲ್ಲ ಬೇಡಾ ಓಡೋಗೆ ಓಡೊಗು

ಡಾನುಗಳು ರೌಡಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಾವ್ರೆ

ನನ್ನ ಬೇಟಿ ಮಡೋಕೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದವರೆ

ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಿಂಗ್ ಅಂಥಾರೆ 

ನನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಗುಬಾರೆ 

ಆ ನೀನು ಕಾರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿನಿ ರೆಡಿ ನಾ ರೆಡಿ 

ನಾನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೇ ಈಗಾ ಕಾಮಿಡಿ 

ಯಾರುಗೂ ಹೆದರಾಬೆಡಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲಾ ನಾನು ರೌಡಿ 

ತಪ್ಪಿ ನಂಗೆ ನೀನು ಬೇಡಾ ಅಂದ್ರೇ ಎಲ್ಲಾ ಪುಡಿ ಪುಡಿ

ಸೈತೈನ್ ಪೇಟೆ ಸೈಥಾನು ನೋಡಕ ಇವಾನು ಪೈಥಾನ ಯು 

ಟಕಾ ಟಕಾ ಟಕಾ ಟಂಗು ಟಾಕರ್ ಟಿಂಗ್ ಟಾಕ್ಕೂರ ಕಿಟಕೆ 

ರಾಂಗರ ತಾ ಟಕರ್ ಕಿಟಾ ಕಿಟಾ ಕಿಟಾಕೆ 

ಅಣ್ಣ ಬಂದಾ ಬಾಸ್-ಯು ಬಂದಾ ಎದ್ದು ಎರಡು ಸ್ಟೇಪ್ 

ಹಾಕೆ

ಕರಾಬು ಕರಬು ನಾ ನಿನ್ನ ನವಾಬು

ಬೀಡಾ ಅಂಗಡಿ ಬಾಬು ಒಂದ್ ಬೀಡಾ ಹಾಕು 

ಕೊಡ್ತಿನಿ ನೋಡು ಇವಾಲಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್-ಯು 

ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾ ಚುರು ಕ್ರ್ಯಾಕು

ನಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಟೇಕು 

ಓಡೋಗೆ ... 

ನಿಲ್ಲಾ ಬೇಡಾ ನೀ ಓಡೋಗೆ 

ಯಾರು ಹೇಳಂಗು ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೆಳಂಗು ಇಲ್ಲ

 ನಾನ್ ಮುಟ್ಟದ್ಮೆಲೆ ನಂದನೆ

ಕರಬು ಬಾಸು ಕರಬು 

ಸುಮ್ನೆ ಒಡೊಗು ನಿಲ್ಲ ಬೇಡಾ ಓಡೋಗೆ ಓಡೊಗು ಕರಬು ಬಾಸ್-ಯು ಕರಬು 

ಸುಮ್ನೆ ಒಡೊಗು ನಿಲ್ಲ ಬೇಡಾ ಓಡೋಗೆ ಓಡೊಗು

ಅಯ್ಯಾ ಪಾಪಿಗಳಾ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪೋಲಿ ತುಂಡಾನು ಪಂಟನು ಅಂತಾ ಆಂಥಾರೆ 

ಅಬ್ಬಬಾ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದ ಅಂತಾರೆ 

ಎಲ್ಲಾ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಓಡಿ ಮನೆಸೆರ್ಕೊಲ್ತಾರೆ 

ನೀನು ಕೇಳ್ಬಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ 

ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಾ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಶಿಯನ್

ಆ ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಿ ನಾನು ವಿಶೇಷ  ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊ ಗಂಡಾ ನಾ ಹೆಸಾರೊ ಶಿವ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಏ ಮಾಸ್ತಾನ್ ಪೇಟೆ ಮಸ್ತಾನು ಅಕ್ಕಿ ಪೇಟೆ ಹೈವಾನು 

ಟಕಾ ಟಕಾ ಟಕಾ ಟಂಗು ಟಾಕರ್ ಟಿಂಗ್ ಟಕ್ಕೂರ್ ಕಿಟಕೆ

ರಾಂಗರ ತಾ ಟಕರ್ ಕಿತಾ ಕಿತಾ ಕಿಟಾಟೆ 

ಅಣ್ಣ ಬಂದಾ ಬಾಸ್-ಯು ಬಂದಾ 

ಎದ್ದು ಎರಡು ಸ್ಟೇಪ್ ಹಾಕೆ...

@@@@@@@@@@@@@

Tags:

Karabu Boss Karabu Kannada LaunguageKarabu English LyricsKarabu LyricsKarabu Lyrics KannadaKarabu SongPogaru Song