Samba Dashakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

ಸಾಮ್ಬ ದಶಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಸಾಮ್ಬೋ ನಃ ಕುಲದೈವತಂ ಪಶುಪತೇ ಸಾಮ್ಬ ತ್ವದೀಯಾ ವಯಂ

ಸಾಮ್ಬಂ ಸ್ತೌಮಿ ಸುರಾಸುರೋರಗಗಣಾಃ ಸಾಮ್ಬೇನ ಸನ್ತಾರಿತಾಃ |
ಸಾಮ್ಬಾಯಾಸ್ತು ನಮೋ ಮಯಾ ವಿರಚಿತಂ ಸಾಮ್ಬಾತ್ ಪರಂ ನೋ ಭಜೇ
ಸಾಮ್ಬಸ್ಯಾನುಚರೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ಮಮ ರತಿಃ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||೧||

ವಿಷ್ಣ್ವಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಪುರಞ್ಜಯಂ ಸುರಗಣಾ ಜೇತುಂ ನ ಶಕ್ತಾ ಸ್ವಯಂ

ಯಂ ಶಮ್ಭುಂ ಭಗವನ್ ವಯಂ ತು ಪಶವೋಽಸ್ಮಾಕಂ ತ್ವಮೇವೇಶ್ವರಃ |
ಸ್ವಸ್ವಸ್ಥಾನನಿಯೋಜಿತಾಃ ಸುಮನಸಃ ಸ್ವಸ್ಥಾ ಬಭೂವುಸ್ತತ-
ಸ್ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||೨||

ಕ್ಷೋಣೀ ಯಸ್ಯ ರತೋ ರಥಾಙ್ಗಯುಗಳಂ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಬಿಮ್ಬದ್ವಯಂ

ಕೋದಣ್ಡಃ ಕನಕಾಚಲೋ ಹರಿರಭೂದ್ಬಾಣೋ ವಿಧಿಃ ಸಾರಥಿಃ |
ತೂಣೀರೋಜಲಧಿರ್ಹಯಾಃ ಶ್ರುತಿಚಯೋ ಮೌರ್ವೀ ಭುಜಙ್ಗಾಧಿಪ-
ಸ್ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||೩||

ಯೇನಾಪಾದಿತಮಙ್ಗಜಾಙ್ಗಭಸಿತಂ ದಿವ್ಯಾಙ್ಗರಾಗೈಃ ಸಮಂ

ಯೇನ ಸ್ವೀಕೃತಮಬ್ಜಸಂಭವಶಿರಃ ಸೌವರ್ಣಪಾತ್ರೈಃ ಸಮಮ್ |
ಯೇನಾಙ್ಗೀಕೃತಮಚ್ಯುತಸ್ಯ ನಯನಂ ಪೂಜಾರವಿನ್ದೈಃ ಸಮಂ
ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||೪||

ಗೋವಿನ್ದಾದಧಿಕಂ ನ ದೈವತಮಿತಿ ಪ್ರೋಚ್ಚಾರ್ಯ ಹಸ್ತಾವುಭಾ-

ವುದ್ಧತ್ಯಾಥ ಶಿವಸ್ಯ ಸಂನಿಧಿಗತೋ ವ್ಯಾಸೋ ಮುನೀನಾಂ ವರಃ |
ಯಸ್ಯ ಸ್ತಮ್ಭಿತಪಾಣಿರಾನತಿಕೃತಾ ನನ್ದೀಶ್ವರೇಣಾಭವ-
ತ್ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||೫||

ಆಕಾಶಶ್ಚಿಕುರಾಯತೇ ದಶದಿಶಾಭೋಗೋ ದುಕೂಲಾಯತೇ

ಶೀತಂಶುಃ ಪ್ರಸವಾಯತೇ ಸ್ಥಿರತರಾನನ್ದಃ ಸ್ವರೂಪಾಯತೇ |
ವೇದಾನ್ತೋ ನಿಲಯಾಯತೇ ಸುವಿನಯೋ ಯಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವಾಯತೇ
ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ || ||೬||

ವಿಷ್ಣುರ್ಯಸ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮನಿಯಮಾದಮ್ಭೋರುಹಾಣ್ಯರ್ಚಯನ್-

ನೇಕೋನೋಪಚಿತೇಪು ನೇತ್ರಕಮಲಂ ನೈಜಂ ಪದಾಬ್ಜದ್ವಯೇ |
ಸಂಪೂಜ್ಯಾಸುರಸಂಹತಿಂ ವಿದಲಯಂಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾಲೋಽಭವ-
ತ್ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||೭||

ಸೌರಿಂ ಸತ್ಯಗಿರಂ ವರಾಹವಪುಷಂ ಪಾದಾಮ್ಬುಜಾದರ್ಶನೇ

ಚಕ್ರಂ ಯೋ ದಯಯಾ ಸಮ್ಸ್ತಜಗತಾಂ ನಾಥಂ ಶಿರೋದರ್ಶನೇ |
ಮಿಥ್ಯಾವಾಚಮಪೂಜ್ಯಮೇವ ಸತತಂ ಹಂಸಸ್ವರೂಪಂ ವಿಧಿಮ್
ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||೮||

ಯಸ್ಯಾಸನ್ ಧರಣೀಜಲಾಗ್ನಿಪವನವ್ಯೋಮಾರ್ಕಚನ್ದ್ರಾದಯೋ

ವಿಖ್ಯಾತಾಸ್ತನವೋಽಷ್ಟಧಾ ಪರಿಣತಾ ನಾನ್ಯತ್ತತೋ ವರ್ತತೇ |
ಓಙ್ಕಾರಾರ್ಥವಿವೇಚನೀ ಶ್ರುತಿರಿಯಂ ಚಾಚಷ್ಟ ತುರ್ಯಂ ಶಿವಂ
ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||೯||

ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಸುರಾಧಿಪಪ್ರಭೃತಯಃ ಸರ್ವೇಽಪಿ ದೇವಾ ಯದಾ

ಸಂಭೂತಾಜ್ಜಲಧೇರ್ವಿಷಾತ್ಪರಿಭವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಸ್ತದಾ ಸತ್ವರಮ್ |
ತಾನಾರ್ತಾಚ್ಛರಣಾಗತಾನಿತಿ ಸುರಾನ್ ಯೋಽರಕ್ಷದರ್ಧಕ್ಷಣಾ-
ತ್ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಮ್ಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||೧೦||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ

ಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕರಭಗವತಃ ಕ್ರ‍ೃತೌ ಸಾಮ್ಬದಶಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||


Post a Comment