Nov 1, 2020

Aigiri Nandini Nandita Vedini -Lyrics In Kannada

Aigiri Nandini Nandita Vedini -Lyrics In Kannada


          ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ನಂದಿತಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೆ ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಮ್ಮುನುತೆ ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಟ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕೃತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಮಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ||೧||

ಸುರವರರ್ವನಿ ದುರ್ಧರಧರ್ಶ್ಮೀನಿ ದುರ್ಮುಖರ್ಮನಿ ಹರ್ಷರತೆ ತ್ರಿಭುವನ ಪೋಣಿ ಶಂಕರತೋಶ್ಮೀಣಿ ಕಿಶಮೋಕ್ಷೀಣಿ ಘೋಶರತೆ ದನುಜನಿರೋಣಿ ದಿತಿಸುತ ರೋಣಿ ದುರ್ಮದ ಶೋಣಿ ಸಿಂಧುಸುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಮಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ||೨||

ಅಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬ ವನಪ್ರಿಯ ವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೆ ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗಾ ಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೆ ಮಧು ಮಧುರೆ ಮಧು ಕೈಟಭ ಘಂಜಿನಿ ಕೈಟಭ ಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಕಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ||೩ ||..

ಅಯಿ ಶತಖಂಡ ವಿಖಂಡಿತ ರುಂಡ ವಿತುಂಡಿತ ಶುಂಡ ಗಜಾಧಿಪತೆ ರಿಪು ಗಜ ಗಂಡ ವಿದಾರಣ ಚಂಡ ಪರಾಕ್ರಮ ಶುಂಡ ಮೃಗಾಧಿಪತೆ ನಿಜ ಭುಜ ದಂಡ ನಿಪಾತಿತ ಖಂಡ ವಿಪಾತಿತ ಮುಂಡ ಭಟಾಧಿಪತೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಮಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ||೪ ||

ಅಯಿ ರಣ ದುರ್ಮದ ಶತ್ರು ವಧೋದಿತ ದುರ್ಧರ ನಿರ್ಜರ ಶಕ್ತಿಭ್ಯಥೇ ಚತುರ ವಿಚಾರ ಧುರೀಣ ಮಹಾಶಿವ ದೂತಕೃತೆ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪತೆ ದುರಿತ ದುರೀಹ ದುರಾಶಯ ದುರ್ಮತಿ ದಾನವದೂತ ಕೃತಾಂತಮತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಕಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ||೫||

ಅಯಿ ಶರಣಾಗತ ವೈರಿ ವಧೂವರ ವೀರ ವರಾಭಯದಾಯಕರೆ ತ್ರಿಭುವನ ಮಸ್ತಕ ಶೂಲ ವಿರೋಧಿ ಶಿರೋಧಿ ಕೃತಾಮಲ ಶೂಲಕರೆ ದುಮಿದುಮಿ ತಾಮರ ದುಂಧುಭಿ ನಾದ ಮಹೋ ಮುಖರೀಕೃತ ತಿಗಕರೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಮಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ||೬ ||

ಅಯಿ ನಿಜ ಹುಂಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ನಿರಾಕೃತ ಧೂಮ್ರ ವಿಲೋಚನ ಧೂಮ್ರಶಿಕೆ ಸಮರ ವಿಶೋಷ್ಟಿತ ಶೋಣಿತ ಬೀಜ ಸಮುದ್ಭವ ಶೋಣಿತ ಬೀಜಲತೆ ಶಿವ ಶಿವ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ಮಹಾಹವ ತರ್ಪಿತ ಭೂತ ಪಿಶಾಚಪತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಮಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ||೭||

ಧನುರನು ಸಂಗ ರಣಕ್ಷಣ ಸಂಗ ಪರಿಸ್ಸುರ ದಂಗ ನಟತ್ಕಟಕೆ ಕನಕ ಪಿಶಂಗ ಪೃಷತ್ಕ ನಿಷಂಗ ರಸದ್ಭಟ ಶೃಂಗ ಹತಾವಟುಕೆ ಕೃತ ಚತುರಂಗ ಬಲಕ್ಷಿತಿ ರಂಗ ಘಟಹುರಂಗ ಬಲತ್ಕಟಕೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಕಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ||೮ ||

ಸುರಲಲನಾಥ ತಥೇಯಿ ತಥೇಹಿ ತಾತಾಳ ನಿಮಿತ್ತ ಜಲಾಸ್ಕರತೆ ಕಾಕುಭಾಮತಿ ವರ ಧ್ವನ್ಯಜ ತಾರಕ ತಲ ಕೂತೂಹಲ ನಾಟ್ಯರತೇ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಧೀಂಕಿಟ ಧೀಂ ಧಿಮಿ ತತ್ಯ ನಿಧೀರ ಮೃದಂಗ ನಿನಾದರತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಮಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ||೯ ||

ಜಯ ಜಯ ಜಪ್ಯ ಜಯೇಜಯ ಶಬ್ದ ಪರಸ್ತುತಿ ತರ ವಿಶ್ವನುತೆ ಜಣ ಜಣ ಜಿಂಜಿಮಿ ಜೀಂಕೃತ ನೂಪುರ ಸಿನಿತ ಮೋಹಿತ ಭೂತಪತ್ರೆ ನಟಿತ ನಟಾರ್ಧ ನಟೀನಟ ನಾಯಕ ನಾಟಿತ ನಾಟ್ಯ ಸುಗಾನರತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಕಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ||೧೦||

ಅಯಿ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃಸುಮನಃ ಸುಮನಃಸುಮನೋಹರ ಕಾಂತಿಯುತೆ ಶ್ರಿತ ರಜನೀ ರಜನೀ ರಜನೀ ರಜನೀ ರಜನೀಕರ ವಕ್ರವೃತೆ ಸುನಯನ ವಿಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರ ಭ್ರಮರಾಧಿಪತೆ ಜಯಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಮಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ||೧೧||

ಸಹಿತ ಮಹಾಹವ ಮಲ್ಲಮ ತಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿತ ರಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲರತೆ ವಿರಚಿತ ವಲ್ಲಿಕ ಪಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿಕ ಭಿಲ್ಲಿಕ ಭಿಲ್ಲಿಕ ವರ್ಗ ವ್ಯತೆ ಸಿತಕೃತ ಪುಲ್ಲ ಸಮುಲ್ಲಸಿತಾರುಣ ತಲ್ಲಜ ಪಲವಸಲಲಿತೆ ಜಯಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಕಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ||೧೨||

ಅವಿರಲಗಂಡ ಗಳನ್ಮದ ಮೇದುರ ಮತ್ತು ಮತಂಗಜ ರಾಜಪತೆ ತ್ರಿಭುವನ ಭೂಷಣ ಭೂತ ಕಲಾನಿಧಿರೂಪ ಪಯೋನಿಧಿ ರಾಜಸುತೆ ಅಯಿ ಸುದ ತೀಜನ ಲಾಲ ಸಮಾನಸ ಮೋಹನ ಮನ್ಮಥ ರಾಜಸುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಮಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||೧೩ ||

ಕಮಲಾ ದಲಾಮಲ ಕೋಮಲ ಕಾಂತಿ ಕಲಾಕಲಿತಾಮಲ ಭಾಲಲತೆ ಸಕಲ ವಿಲಾಸ ಕಲಾನಿಲಯಕುಮ ಕೇಲಿ ಚಲತ್ಮಲ ಹಂಸ ಕುಲೇ ಅಲಿಕುಲ ಸಂಕುಲ ಕುವಲಯ ಮಂಡಲ ಮೌಲಿಮಿಲಕುಲಾಲಿ ಕುಲೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷ್ಮಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||೧೪||

ಕಲ ಮುರಲಿ ರವ ವೀಜಿತ ಕೂಜಿತ ಲಜ್ಜಿತ ಕೋಕಿಲ ಮಂಜುಮತೇ ಮಿಲಿತ ಪುಲಿಂದ ಮನೋಹರ ಗುಂಜಿತ ರಂಜಿತಶೈಲ ನಿಕುಂಜಗತೆ ನಿಜಗುಣ ಭೂತ ಮಹಾಶಬರೀಗಣ ಸದ್ಯುಣ ಸಂಬೃತ ಕಲಿತಲೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||೧೫||

ಕಟಿ ತಟ ಪೀತದುಕೂಲ ವಿಚಿತ್ರಮಯೂಖ ತಿರಸ್ಕೃತ ಚಂದ್ರರುಚೇ ಪ್ರಣತ ಸುರಾಸುರ ಮೌಲಿಮಣಿ ಸ್ಫುರ ದಂಶುಲ ಸನ್ನಖ ಚಂದ್ರರುಚೇ|ಜಿತ ಕನಕಾಚಲ ಮೌಲಿ ಪದೋರ್ಜಿತ ನಿರ್ಭರ ಕುಂಜರ ಕುಂಭಕುಚೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||೧೬||

ವಿಚಿತ ಸಹಸ್ರಕರೈಕ ಸಹಸ್ರಕರೈಕ ಸಹಸ್ರಕರೈಕನುತೇ

ಕೃತಸುರ ತಾರಕ ಸಂಗರ ತಾರಕ ಸಂಗರ ತಾರಕ ಸೂನುಸುತೇ|ಸುರಥ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾನ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿ ಸುಜಾತರತೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||೧೭||

ಪದ ಕಮಲಂ ಕರುಣಾನಿಲಯೇ ವರಿವಸ್ಯತಿಯೋನುದಿನಂ ಸ ಶಿವೇ

ಅಯಿ ಕಮಲೇ ಕಲಾನಿಲಯೇ ಕಮಲಾನಿಲಯಃ ಸಕಥಂ ನ ಭವೇತ್|ಶಿವ ಪದಮೇವ ಪರಂಪದ ಮಿತ್ಯನು ಶೀಲಯತೋ ಮಮಕಿಂ ನ ಶಿವೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||೧೮||

ಕನಕಲಸತ್ಕಲ ಸಿಂಧು ಜಲೈರನು ಸಿಂಚನುತೇ ಗುಣರಂಗ ಭುವಂ ಭಜತಿ ಸ ಕಿಂ ನಶಚೀ ಕುಚಕುಂಬ ತಟೀ ಪರಿರಂಭ ಸುಖಾನುಭವಂ|ತವಚರಣಂ ಶರಣಂ ಕರವಾಣಿ ನತಾಮರ ವಾಣಿ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಂ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||೧೯||

ತವ ವಿಮಲೇಂದು ಕುಲಂ ವದನೇಂದುಮಲಂ ಸಕಲಂನನುಕೂಲಯತೇ ಕಿಮು ಪುರುಹೂತ ಪುರೀಂದುಮುಖೀಸುಮುಖೀಭಿರಸೌವಿಮುಖೀಕ್ರಿಯತೇ|

ಮಮ ತು ಮತಂ ಶಿವನಾಮಧನೇ ಭವತೀ ಕೃಪಯಾಕಿಮುತ ಕ್ರಿಯತೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ಧಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||೨೦||

ಅಯಿ ಮಯಿದೀನ ದಯಾಲು ತಯಾ ಕೃಪಯೈವತ್ವಯಾ ಭವಿತವ್ಯಮುಮೇ ಅಯಿಜಗತೋ ಜನನೀ ಕೃಪಯಾಸಿ ಯಥಾಸಿ ತಥಾನುಮಿತಾಸಿ ರತೇ|ಯದುಚಿತಮತ್ರ ಭವತ್ಯುರರೀ ಕುರುತಾ ದುರುತಾಪ ಮಪಾಕುರುತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ಧಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ಧಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ||೨೧||


॥ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್॥

0 Comments: