ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಶ್ಲೋಕ ೧ 

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ

ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾ ಯುಯುತ್ಸವಃ |

ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ ||

*********

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಹೇಳಿದನು "ಹೇ ಸಂಜಯನೆ, ಧರ್ಮದ ತಾಣವಾದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ನೆರೆದ ನನ್ನವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು?"

-----------------------------------------------‌‍‌

ಶ್ಲೋಕ ೨

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ

ದೃಷ್ಟ್ವಾತು ಪಾಂಡವಾನೀಕಂ ವ್ಯೂಢಂ ದುರ್ಯೋಧನಸ್ತದಾ|

ಆಚಾರ್ಯಮುಪಸಂಗಮ್ಯ ರಾಜಾ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ ||

********

ಸಂಜಯನು ಹೇಳಿದನು "ಆಗ ರಾಜ ದುರ್ಯೋಧನನು ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿದನು"

-----------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೩

ಪಶ್ಯೈತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಮಾಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಂ ಚಮೂಮ್ |

ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ ||

***********

ನೋಡಿದಿರಾ ಆಚಾರ್ಯರೆ, ಪಾಂಡು ಪುತ್ರರ ಈ ವ್ಯೂಹ ರೂಪವಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚತುರ ಶಿಷ್ಯನಾದ ದ್ರುಪದನ ಮಗನ ಕೌಶಲದಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ.

--------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೪

ಅತ್ರ ಶೂರಾ ಮಹೇಷ್ವಾಸಾ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಸಮಾಯುಧಿ |

ಯುಯುಧಾನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ ದ್ರುಪದಶ್ಚ ಮಹಾರಥಃ ||

**********

ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾರ್ಜುನರಿಗೆ ಸಮಾನರಾದ ಅನೇಕ ವೀರರು, ಹಿರಿಯ ಬಿಲ್ಗಾರರು ಈ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುಯುಧಾನ, ವಿರಾಟ ಮತ್ತು ದ್ರುಪದರಂತಹ ಮಹಾರಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ

--------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೫

ಧೃಷ್ಟಕೇತುಶ್ಚೇಕಿತಾನಃ ಕಾಶಿರಾಜಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ |

ಪುರುಜಿತ್ಕುಂತಿಭೋಜಶ್ಚ ಶೈಬ್ಯಶ್ಚ ನರಪುಂಗವಃ ||

**********

ಧೃಷ್ಟಕೇತು, ಚೇಕಿತಾನ, ಕಾಶಿರಾಜ, ಪುರುಜಿತ, ಕುಂತಿಭೋಜ ಮತ್ತು ಶೈಬ್ಯರಂತಹ ಗಂಡುಗಲಿಗಳಿದ್ದಾರೆ (ನರಪುಂಗವರಿದ್ದಾರೆ)

-------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೬

ಯುಧಾಮನ್ಯುಶ್ಚ ವಿಕ್ರಾಂತ ಉತ್ತಮೌಜಾಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ |

ಸೌಭದ್ರೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವ ಏವ ಮಹಾರಥಾಃ ||

*********

ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಯುಧಾಮನು, ಶಕ್ತಿವಂತ ಉತ್ತಮೌಜನು, ಸುಭದ್ರೆಯ ಮಗ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ.

--------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೭

ಅಸ್ಮಾಕಂ ತು ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಯೇ ತಾನ್ನಿಬೋಧ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ |

ನಾಯಕಾ ಮಮ ಸೈನ್ಯಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಂ ತಾನ್ ಬ್ರವೀಮಿ ತೇ ||

**********

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನೇ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನೆಗೆಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿರುವ ನಾಯಕರು, ಹೆಚ್ಚಾಳುಗಳು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೮

ಭವಾನ್ ಭೀಷ್ಮಶ್ಚ ಕರ್ಣಶ್ಚ ಕೃಪಶ್ಚ ಸಮಿತಿಂಜಯಃ |

ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ ವಿಕರ್ಣಶ್ಚ ಸೌಮದತ್ತಿಸ್ತಥೈವ ಚ ||

**********

ಪೂಜ್ಯರಾದ ನೀವು, ಭೀಷ್ಮರು, ಕರ್ಣ, ಕೃಪ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ವಿಕರ್ಣ, ಸೋಮದತ್ತನ ಮಗನಾದ ಭೂರಿಶ್ರವ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸದಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಸಾಧಿಸುವವರು.

----------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೯

ಅನ್ಯೇ ಚ ಬಹವಃ ಶೂರಾ ಮದರ್ಥೇ ತ್ಯಕ್ತಜೀವಿತಾಃ |

ನಾನಾಶಸ್ತ್ರಪ್ರಹರಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಃ ||

**********

ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಶೂರರು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಗೆಬಗೆಯ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡಬಲ್ಲವರು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದವರು.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೧೦

ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತದಸ್ಮಾಕಂ ಬಲಂ ಭೀಷ್ಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ |

ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತ್ವಿದಮೇತೇಷಾಂ ಬಲಂ ಭೀಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಂ ||

*********

ತಾತ ಭೀಷ್ಮರಿಂದ ಸಜ್ಜಾದ ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯು ಅಳತೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು. ಭೀಮನಿಂದ ಸಜ್ಜಾದ ಅವರ ಸೇನೆಯು ಸೀಮಿತವಾದುದು.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೧೧

ಅಯನೇಷು ಚ ಸರ್ವೇಷು ಯಥಾಭಾಗಮವಸ್ಥಿತಾಃ |

ಭೀಷ್ಮಮೇವಾಭಿರಕ್ಷಂತು ಭವಂತಃ ಸರ್ವ ಏವ ಹಿ ||

**********

ಸೈನ್ಯವ್ಯೂಹದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೧೨

ತಸ್ಯ ಸಂಜನಯನ್ ಹರ್ಷಂ ಕುರುವೃದ್ಧಃ ಪಿತಾಮಹಃ |

ಸಿಂಹನಾದಂ ವಿನದ್ಯೋಚ್ಚೈಃ ಶಂಖಂ ದಧ್ಮೌ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ||

**********

ಅವನಿಗೆ ಸಂತಸ ತರಲು, ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿಯಾದ ಮತ್ತು ಕುರುಕುಲ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಭೀಷ್ಮರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಿಂಹನಾದಗೈದು ಶಂಖವನ್ನೂದಿದರು.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೧೩

ತತಃ ಶಂಖಾಶ್ಚ ಭೇರ್ಯಶ್ಚ 

ಪಣವಾನಕಗೋಮುಖಾಃ |

ಸಹಸೈವಾಭ್ಯಹನ್ಯಂತ ಸ ಶಬ್ದಸ್ತುಮುಲೋ„ಭವತ್ ||

**********

ನಂತರ ಶಂಖಗಳು, ನಗಾರಿಗಳು, ತಮಟೆ, ಢೋಲು, ಗೋಮುಖ ಮುಂತಾದ ವಾದ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಳಗಿದವು, ಆ ಸದ್ದು ಕೇಳಲು ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೧೪

ತತಃ ಶ್ವೇತೈರ್ಹಯೈರ್ಯುಕ್ತೇ ಮಹತಿ ಸ್ಯಂದನೇ ಸ್ಥಿತೌ |

ಮಾಧವಃ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ ದಿವ್ಯೌ ಶಂಖೌ ಪ್ರದಧ್ಮತುಃ ||

**********

ನಂತರ ಬಿಳಿಯ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಾದ ಮಹಾರಥದಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೂ ಅರ್ಜುನನೂ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯವಾದ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದಿದರು.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೧೫

ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಹೃಷೀಕೇಶೋ 

ದೇವದತ್ತಂ ಧನಂಜಯಃ |

ಪೌಂಡ್ರಂ ದಧ್ಮೌ ಮಹಾಶಂಖಂ ಭೀಮಕರ್ಮಾ ವೃಕೋದರಃ ||

**********

ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ನು, ಅರ್ಜುನನು ದೇವದತ್ತವನ್ನು, ವೃಕೋದರನು ಮತ್ತು ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಭೀಮಸೇನನು ಪೌಂಡ್ರವೆಂಬ ಮಹಾ ಶಂಖವನ್ನು ಊದಿದರು.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೧೬

ಅನಂತವಿಜಯಂ ರಾಜಾ 

ಕುಂತೀಪುತ್ರೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ |

ನಕುಲಃ ಸಹದೇವಶ್ಚ ಸುಘೋಷಮಣಿಪುಷ್ಪಕೌ ||

**********

ಕುಂತಿಪುತ್ರನಾದ ರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಅನಂತವಿಜಯವೆಂಬ ಶಂಖವನ್ನು, ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವರು ಸುಘೋಷ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುಷ್ಪಕ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದಿದರು.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೧೭

ಕಾಶ್ಯಶ್ಚ ಪರಮೇಷ್ವಾಸಃ ಶಿಖಂಡೀ ಚ ಮಹಾರಥಃ |

ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ ಸಾತ್ಯಕಿಶ್ಚಾಪರಾಜಿತಃ ||

**********

ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಕಾಶಿರಾಜ, ಮಹಾರಥನಾದ ಶಿಖಂಡೀ, ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ವಿರಾಟ, ಅಜೇಯನಾದ ಸಾತ್ಯಕಿ...

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೧೮

ದ್ರುಪದೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವಶಃ ಪೃಥಿವೀಪತೇ |

ಸೌಭದ್ರಶ್ಚ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಶಂಖಾನ್ ದಧ್ಮುಃ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ||

**********

...ದ್ರುಪದ, ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಾಬಾಹುವೂ ಸುಭದ್ರೆಯ ಮಗನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದಿದರು.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೧೯

ಸ ಘೋಷೋ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ ಹೃದಯಾನಿ ವ್ಯದಾರಯತ್ |

ನಭಶ್ಚ ಪೃಥಿವೀಂ ಚೈವ ತುಮುಲೋ ವ್ಯನುನಾದಯನ್ ||

**********

ಆ ಸದ್ದು, ಅಬ್ಬರ ನೆಲ ಮುಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿ ಕೌರವರ (ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳ) ಎದೆಗಳನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿತು.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೨೦

ಅಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಕಪಿಧ್ವಜಃ |

ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಶಸ್ತ್ರಸಂಪಾತೇ ಧನುರುದ್ಯಮ್ಯ ಪಾಂಡವಃ ||

**********

ಹನುಮನ ಧ್ವಜವಿರುವ ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಕೌರವರನ್ನು ಕಂಡು ತನ್ನ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು...

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೨೧

ಹೃಷೀಕೇಶಂ ತದಾ ವಾಕ್ಯಮಿದಮಾಹ ಮಹೀಪತೇ |

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ

ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಮೇ„ಚ್ಯುತ ||

**********

...ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು "ಅಚ್ಯುತನೇ, ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ನನ್ನ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು"

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೨೨

ಯಾವದೇತಾನ್ನಿರೀಕ್ಷೇ„ಹಂ ಯೋದ್ಧುಕಾಮಾನವಸ್ಥಿತಾನ್ |

ಕೈರ್ಮಯಾ ಸಹ ಯೋದ್ಧವ್ಯಮಸ್ಮಿನ್ರಣಸಮುದ್ಯಮೇ ||

**********

ಈ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುವ ಇವರನ್ನು ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೋಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೨೩

ಯೋತ್ಸ್ಯಮಾನಾನವೇಕ್ಷೇ„ಹಂ ಯ ಏತೇ„ತ್ರ ಸಮಾಗತಾಃ |

ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ದುರ್ಬುದ್ಧೇಃ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಿಯಚಿಕೀರ್ಷವಃ ||

**********

ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯವನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು (ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಗನನ್ನು) ಸುಪ್ರೀತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೨೪

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ

ಏವಮುಕ್ತೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ಗುಡಾಕೇಶೇನ ಭಾರತ |

ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ರಥೋತ್ತಮಂ ||

**********

ಸಂಜಯನು ಹೇಳಿದನು "ಭರತವಂಶಜನೇ ಅರ್ಜುನನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನು ಆ ಮಹಾರಥವನ್ನು ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೨೫

ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಪ್ರಮುಖತಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚ ಮಹೀಕ್ಷಿತಾಂ |

ಉವಾಚ ಪಾರ್ಥ ಪಶ್ಯೈತಾನ್ ಸಮವೇತಾನ್ ಕುರೂನಿತಿ ||

**********

ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜರ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದನು "ಪಾರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಕೌರವರನ್ನು ನೋಡು".

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೨೬

ತತ್ರಾಪಶ್ಯತ್ ಸ್ಥಿತಾನ್ ಪಾರ್ಥಃ ಪಿತñನಥ ಪಿತಾಮಹಾನ್ |

ಆಚಾರ್ಯಾನ್ ಮಾತುಲಾನ್ ಭ್ರಾತಾನ್ ಪುತ್ರಾನ್ ಪೌತ್ರಾನ್ ಸಖೀಂಸ್ತಥಾ ||

ಶ್ವಶುರಾನ್ ಸುಹೃದಶ್ಚೈವ ಸೇನಯೋರುಭಯೋರಪಿ |

**********

ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂದಿರನ್ನು, ತಾತಂದಿರನ್ನು, ಗುರುಗಳನ್ನು, ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರನ್ನು, ಸೋದರರನ್ನು, ಗೆಳೆಯರನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದನು...

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೨೭

ತಾನ್ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಸ ಕೌಂತೇಯ: ಸರ್ವಾನ್ ಬಂಧೂನ್ ಅವಸ್ಥಿತಾನ್ ||

ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾವಿಷ್ಟೋ ವಿಷೀದನ್ನಿದಮಬ್ರವೀತ್ |

**********

ಕುಂತಿಯ ಮಗ ಅರ್ಜುನನು ಕಂಡು ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ...

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೨೮

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ

ದೃಷ್ಟ್ವೇಮಂ ಸ್ವಜನಂ ಕೃಷ್ಣ ಯುಯುತ್ಸುಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ||

ಸೀದಂತಿ ಮಮ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಮುಖಂ ಚ ಪರಿಶುಷ್ಯತಿ |

ವೇಪಥುಶ್ಚ ಶರೀರೇ ಮೇ ರೋಮಹರ್ಷಶ್ಚ ಜಾಯತೇ ||

**********

...ಭಾವಪರವಶನಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು "ಕೃಷ್ಣ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ"

ನನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಳು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿವೆ, ಬಾಯಿ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ, ಕೂದಲು ನವಿರೆದ್ದು ನಡುಗುತ್ತಿದೆ.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೨೯

ಗಾಂಡೀವಂ ಸ್ರಂಸತೇ ಹಸ್ತಾತ್ ತ್ವಕ್ಚೈವ ಪರಿದಹ್ಯತೇ |

ನ ಚ ಶಕ್ನೋಮ್ಯವಸ್ಥಾತುಂ ಭ್ರಮತೀವ ಚ ಮೇ ಮನಃ ||

**********

ಗಾಂಡೀವವು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರುತ್ತಿದೆ, ಚರ್ಮವು ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ, ನಿಲ್ಲಲೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೩೦

ನಿಮಿತ್ತಾನಿ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ ವಿಪರೀತಾನಿ ಕೇಶವ |

ನ ಚ ಶ್ರೇಯೋ„ನುಪಶ್ಯಾಮಿ ಹತ್ವಾ ಸ್ವಜನಮಾಹವೇ ||

**********

...ಅಶುಭ ಸೂಚಕ ಶಕುನಗಳೇ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೩೧

ನ ಕಾಂಕ್ಷೇ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಣ ನ ಚ ರಾಜ್ಯ ಸುಖಾನಿ ಚ |

ಕಿಂ ನೋ ರಾಜ್ಯೇನ ಗೋವಿಂದ ಕಿಂ ಭೋಗೈರ್ಜೀವಿತೇನ ವಾ ||

**********

ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಗೆಲುವನ್ನಾಗಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಸುಖವನ್ನಾಗಲಿ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ರಾಜ್ಯದಿಂದ, ಭೋಗಗಳಿಂದ, ಬದುಕಿಯೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೩೨

ಯೇಷಾಮರ್ಥೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತಂ ನೋ ರಾಜ್ಯಂ ಭೋಗಾಃ ಸುಖಾನಿ ಚ |

ತ ಇಮೇ„ವಸ್ಥಿತಾ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಾಣಾಂಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಾನಿ ಚ ||

**********

ಯಾರಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ, ಭೋಗಗಳ, ಸುಖವು ಬೇಕೋ? ಅವರೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಹಣವನ್ನೂ ತೊರೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೩೩

ಆಚಾರ್ಯಾಃ ಪಿತರಃ ಪುತ್ರಾಸ್ತಥೈವ ಚ ಪಿತಾಮಹಾಃ |

ಮಾತುಲಾಃ ಶ್ವಶುರಾಃ ಪೌತ್ರಾಃ ಶ್ಯಾಲಾಃ ಸಂಬಂಧಿನಸ್ತಥಾ ||

**********

ಆಚಾರ್ಯರು, ತಂದೆ ಸಮಾನರು, ಮಕ್ಕಳು, ತಾತಂದಿರು, ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರು, ಮಾವಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಭಾವ-ಮೈದುನರು, ಇತರ ಬಂಧುಗಳು...

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೩೪

ಏತಾನ್ನ ಹಂತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಘ್ನತೋ„ಪಿ ಮಧುಸೂದನ |

ಅಪಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಹೇತೋಃ ಕಿಂ ನು ಮಹೀಕೃತೇ ||

**********

...ಓ ಮಧುಸೂದನ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನವಿರಲಿ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಿಕ್ಕರೂ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಂದರೂ, ನಾನಿವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾರೆ.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೩೫

ನಿಹತ್ಯ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ನಃ ಕಾ ಪ್ರೀತಿಃ ಸ್ಯಾಜ್ಜನಾರ್ದನ |

ಪಾಪಮೇವಾಶ್ರಯೇದಸ್ಮಾನ್ ಹತ್ವೈತಾನಾತತಾಯಿನಃ ||

**********

ಜನಾರ್ದನ, ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರರನ್ನು (ಕೌರವರನ್ನು) ಕೊಂದು ನಮಗೇನು ಸುಖ? ಇಂತಹ ಮಹಾಪಾತಕರನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನಮಗೆ ಪಾಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ?

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೩೬

ತಸ್ಮಾನ್ನಾರ್ಹಾ ವಯಂ ಹಂತುಂ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಸಬಾಂಧವಾನ್ |

ಸ್ವಜನಂ ಹಿ ಕಥಂ ಹತ್ವಾ ಸುಖಿನಃ ಸ್ಯಾಮ ಮಾಧವ ||

**********

ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾದ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರರನ್ನು ನಾವು ಹತ್ಯೆಗಯ್ಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಾಧವ! ನಮ್ಮವರನ್ನೇ ಕೊಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಖವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ?

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೩೭

ಯದ್ಯಪ್ಯೇತೇ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಲೋಭೋಪಹತಚೇತಸಃ |

ಕುಲಕ್ಷಯಕೃತಂ ದೋಷಂ ಮಿತ್ರದ್ರೋಹೇ ಚ ಪಾತಕಂ ||

**********

ಈ ಜನರ ಹೃದಯಗಳು ದುರಾಸೆಗೆ ವಶವಾಗಿ, ಕುಲದ ಅಳಿವು, ಮಿತ್ರದ್ರೋಹ ಇದಾವುದರಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ದೋಶ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೩೮

ಕಥಂ ನ ಜ್ಞೇಯಮಸ್ಮಾಭಿಃ ಪಾಪಾದಸ್ಮಾನ್ನಿವರ್ತಿತುಂ |

ಕುಲಕ್ಷಯಕೃತಂ ದೋಷಂ ಪ್ರಪಶ್ಯದ್ಭಿರ್ಜನಾರ್ದನ ||

**********

ಆದರೆ ಜನಾರ್ದನ! ಕುಲ ಕ್ಷಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪಾಪವೆಂದು ತಿಳಿದ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಪಕಾರ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕೆಂಬ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ?

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೩೯

ಕುಲಕ್ಷಯೇ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಕುಲಧರ್ಮಾಃ ಸನಾತನಾಃ |

ಧರ್ಮೇ ನಷ್ಟೇ ಕುಲಂ ಕೃತ್ಸ್ನಮಧರ್ಮೋಭಿಭವತ್ಯುತ ||

**********

ಕುಲದ ಕ್ಷಯವಾದರೆ ಸನಾತನವಾದ ಕುಲ ಧರ್ಮವು ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮವು ನಷ್ಟವಾದರೆ ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಧರ್ಮದ ವಶವಾಗುತ್ತದೆ.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೪೦

ಅಧರ್ಮಾಭಿಭವಾತ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರದುಷ್ಯಂತಿ ಕುಲಸ್ತ್ರಿಯಃ |

ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಟಾಸು ವಾಷ್ರ್ಣೇಯ ಜಾಯತೇ ವರ್ಣಸಂಕರಃ ||

**********

ಕೃಷ್ಣ! ಕುಟುಂಬವು ಅಧರ್ಮದ ವಶವಾದರೆ, ಕುಲದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಅನಿಷ್ಟ ಸಂತಾನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೪೧

ಸಂಕರೋ ನರಕಾಯೈವ ಕುಲಘ್ನಾನಾಂ ಕುಲಸ್ಯ ಚ |

ಪತಂತಿ ಪಿತರೋ ಹ್ಯೇಷಾಂ ಲುಪ್ತಪಿಂಡೋದಕಕ್ರಿಯಾಃ ||

**********

ಅನಿಷ್ಟ ಜನರೂ, ಕುಲಗೇಡಿಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಲವನ್ನು ನರಕಸದೃಶಗೊಳಿಸುವರು. ಇಂತಹ ಜನರ ಪೂರ್ವಿಕರು ಪಿಂಡ ತರ್ಪಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪತನ ಹೊಂದುವರು.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೪೨

ದೋಷೈರೇತೈಃ ಕುಲಘ್ನಾನಾಂ ವರ್ಣಸಂಕರಕಾರಕೈಃ |

ಉತ್ಸಾದ್ಯಂತೇ ಜಾತಿಧರ್ಮಾಃ ಕುಲಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತಾಃ ||

**********

ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅನಿಷ್ಟ ಸಂತಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರ ದುಷ್ಕರ್ಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ-ಸಮುದಾಯದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೪೩

ಉತ್ಸನ್ನಕುಲಧರ್ಮಾಣಾಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಜನಾರ್ದನ |

ನರಕೇ ನಿಯತಂ ವಾಸೋ ಭವತೀತ್ಯನುಶುಶ್ರುಮ ||

**********

ಜನಾರ್ದನ! ಕುಲ ಧರ್ಮದ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ನರಕ ವಾಸವಾಗುವುದೆಂದು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೪೪

ಅಹೋ ಬತ ಮಹತ್ಪಾಪಂ ಕರ್ತುಂ ವ್ಯವಸಿತಾ ವಯಂ |

ಯದ್ರಾಜ್ಯಸುಖಲೋಭೇನ ಹಂತುಂ ಸ್ವಜನಮುದ್ಯತಾಃ ||

**********

ಅಯ್ಯೋ! ಎಂತಹ ಮಹಾ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ರಾಜ್ಯ ಸುಖದ ದುರಾಸೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮವರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ?

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೪೫

ಯದಿ ಮಾಮಪ್ರತೀಕಾರಮಶಸ್ತ್ರಂ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಯಃ |

ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾ ರಣೇ ಹನ್ಯುಸ್ತನ್ಮೇ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಭವೇತ್ ||

**********

ಒಂದು ವೇಳೆ, ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡದ, ಆಯುಧ ಹಿಡಿಯದ ನನ್ನನ್ನು ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರರು ಶಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವೇ.

-----------------------------------------------------------

ಶ್ಲೋಕ ೪೬

ಸಂಜಯ ಉವಾಚಏವಮುಕ್ತ್ವಾರ್ಜುನಃ ಸಂಖ್ಯೇ ರಥೋಪಸ್ಥ ಉಪಾವಿಶತ್ |

ವಿಸೃಜ್ಯ ಸಶರಂ ಚಾಪಂ ಶೋಕಸಂವಿಗ್ನಮಾನಸಃ ||

**********

ಸಂಜಯನು ಹೇಳಿದನು "ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ದುಃಖದಿಂದ, ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿಟ್ಟನು"

--------------------------------------------------------

ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯ

-----------------------------------------------------------


Tags:bhagavad geeta in kannada

bhagavath geetha in kannada

bhagwat geeta in kannada

bhagavad gita in kannada book

bhagavath geetha in kannada book

bhagwat geetha


Post a Comment